kopfoto

NJBB

Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke koepel De Nederlandse Jeu de Boulesbond de NJBB

Ons aansluitnummer is 8024.

 

 

Contactgegevens NJBB

NJBB logo 2015 150px

Nederlandse Jeu de Boules Bond
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein

tel 030-202 0145
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
web  http://www.njbb.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De NJBB is onderverdeeld in districten. Wij zijn aangesloten bij district Midden:

NJBB logo 2015 150px Afd6

Nederlandse Jeu de Boules Bond
District Midden

email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
web https://www.njbb.nl/midden

                    

 

 

  

 
Beleidsplan NJBB

 

De volgende tekstdelen komen uit het meerjaren beleidsplan 2009- 2012-2016: van de NJBB.
De volledige tekst kunt u downloaden vanaf bovengenoemde website van de NJBB.

 

1. GESCHIEDENIS VAN DE NJBB

 

De NJBB is in 1972 opgericht. De NJBB heeft zich in 1974 aangesloten bij de FIPJP de overkoepelende wereldbond. Bij de oprichting van de Europese Bond de CEP is de NJBB betrokken geweest en is daar dan natuurlijk ook lid van. Tot 2008 is de NJBB lid van de North Sea Liga [NSL], de organisatie die het International North Sea Petanque Tournament [INSPT] organiseert. De NSL is eind 2008 opgeheven.

In 1977 is het eerste NK voor teams georganiseerd, in 1978 werden de eerste verenigingen lid en vanafdat tijdstip is de NJBB elk jaar gegroeid.
In 1978 nam de NJBB voor de eerste keer deel aan het WK. De NJBB heeft daarna naar alle Europese- en Wereldkampioenscahppen teams afgevaardigd. Soms met meer, soms met minder succes.
Een hoogtepunt voor de bekendheid van de NJBB was 1984 toen in Nederland de WK senioren werd georganiseerd. Dit heeft in de jaren daarna geleid tot een sterke groei van het ledental.
In 2008 heeft de NJBB het EK junioren georganiseerd, een evenement dat voor de sport veel goed gedaan heeft.
Aantal verenigingen in 2009 223
Aantal licentiehouders 2009 18648
In 2008 heeft de NJBB een convenant met de gehandicaptensport getekend, hetgeen inhoud dat de gehandicaptensportverenigingen zich bij de NJBB kunnen gaan aansluiten.

 

2. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

 

Ontwikkelingen anno 2009
De mens wordt steeds mondiger en de klanten vragen steeds meer kwaliteit. De sport als geheel wil hierop inspelen en is begonnen met brancheversterking. NOC*NSF heeft samen met de bonden gekozen voor een drietal pijlers:

 

Meer mensen sporten een leven lang, dit betekent dat
-het sportaanbod van een sport beter wordt afgestemd op de sportloopbaan in die betreffende sport.
-het sportaanbod over sporten heen beter wordt afgestemd op de verschillende levensfases en de bijbehorende drijfveren, zodat wisselen van sport natuurlijker en logischer wordt.
-sporters optimale condities worden geboden op het gebied van aanbod, organisatie, begeleiding en accommodatie, zodat zij tot een maximale prestatie kunnen komen.

 

Nederland bij de top 10 van de wereld.
Een winnend topsportklimaat en een winnende topsportcultuur worden gebouwd.
Topsporters kunnen zich binnen fulltime wedstrijd- en trainingsprogramma's optimaal voorbereiden op het leveren van wereldprestaties. 

 

De topsportstructuur wordt geprofessionaliseerd.
Alleen dan kan Nederland binnen de mondiale medaillewedloop structureel een plek binnen de Top 10 veroveren en behouden.
De ontwikkeling van sporttechnische programma's, opleidingsroutes voor topsporters, talentontwikkeling, voorzieningen voor topsporters en topcoaches en de ontwikkeling van kennis en innovatie zijn de basis van strategisch topsportbeleid.

 

Bonden ontwikkelen en verzilveren kansen
Kwaliteitsontwikkeling en -borging door te werken met een continue verbeter- en ontwikkelingscyclus inclusief zelfregulering.
Vergroting organisatiekracht door samenwerken/clusteren van de ondersteunende werkorganisaties (back offices).
Ontsluiten van kennis en competenties om de sportmarkt en topsportpositie in het oog te houden en verder te ontwikkelen

Bovenstaande ontwikkelingen hebben voor de NJBB een aantal consequenties.


De NJBB werkt aan de 17 Kwaliteitseisen NOC*NSF.

Dit zijn eisen van Goed Sportbestuur, eisen met betrekking tot de financiën en de dienstverlening aan de leden.
De NJBB voldoet op dit moment al aan de meeste eisen en voorzien wordt dat voor 2012 aan alle eisen kan worden voldaan.

 

De NJBB zal de organisatie versterken en gaan samenwerken.
De NJBB is een relatief kleine bond en om de dienstverlening naar de leden op peil te kunnen houden zoekt de NJBB samenwerking met andere bonden. Gekozen is te gaan samenwerken op basis doelgroepen die een van de uitkomsten van het SMP onderzoek waren. Zowel de NJBB als de partners KNBB, KNKB NIOBB en de FNMB richten zich op de doelgroepen ouder dan 45, maar hebben ook allen uitgebreid aandacht voor de topsport en de jeugd. Voor 2012 moet de samenwerking gestalte krijgen en de bonden in een bondsbureau onder één directie zijn verenigd. Samen met deze bonden groeien we door naar een twee sterrenbond met meer dan 40.000 leden, een begroting van minimaal 1.2 miljoen en een bureau met ongeveer 10 personeelsleden.

Het bestaande meerjarenbeleidsplan 2004-2008 is in de afgelopen periode leidraad geweest voor het beleid van de NJBB.
Om de komende jaren goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen is een nieuw beleidsplan noodzakelijk.

 

3. MISSIE EN VISIE

 

Missie
De NJBB is de organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van het Jeu de Boules in Nederland. De NJBB doet dit door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van het Jeu de Boules als sport voor iedereen op elk spelniveau.

 

Visie
De NJBB bevindt zich in een maatschappij die wordt beïnvloed door individualisering, commercialisering, vergrijzing en een toenemende diversiteit onder sporters in behoeften, motieven, waarden en spelniveau.


De NJBB wil hierin uitgroeien tot een herkenbare betrokken organisatie voor de petanquesport. De NJBB wil dit waarmaken door een organisatie te worden met 25.000 leden die zich kunnen vinden in de diversiteit van ons sportaanbod en door in te spelen op de veranderingen in de maatschappij.


Daartoe zal de NJBB de komende jaren
• Petanque aanbieden als recreatiesport, wedstrijdsport en topsport; voor alle leeftijden en alle niveau's.
• De beoefenaren de mogelijkheid bieden zich op sportief vlak te ontwikkelen.
• Hiervoor trainers, scheidsrechters en wedstrijdbegeleiders opleiden.
• Hiervoor de aangesloten verenigingen verenigingsondersteuning in brede zin aanbieden.
• De verenigingen en afdelingen op de hoogte houden van ontwikkelingen die relevant zijn via nieuwsbrieven en de website.
• De commissies van de bond in staat te stellen via heldere opdrachten haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
• De NJBB een prominente plaats te laten innemen in NOC*NSF verband en binnen CEP en FIPJP door haar mening naar voren te brengen.
• De NJBB te promoten als sport die kan bijdragen aan het versterken van de bedrijfscultuur, interne samenhang kan versterken, een gevoel van trots te   ontwikkelingen en saamhorigheid teweeg kan brengen. En hierdoor potentionele sponsoren binnenhalen.
• De samenwerking met KNBB, NIOBB en KNKB en FNMB die leidt naar een gezamenlijk bondsbureau effectueren.
• Het bestuur te ontwikkelen tot een beleidsvormend bestuur.
• De ambitie heeft om tot 25.000 leden te groeien